தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai / Dhevanal Koodathathu Ondrum Illai / Devanaal Kudathathu Ondrum Illai / Devanal Koodathathu Ondrum Illai

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / En Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / En Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / En Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai / En Dhevanal Koodathathu Ondrum Illai / En Devanaal Kudathathu Ondrum Illai / En Devanal Koodathathu Ondrum Illai

1
உடைந்து போன என்னை 
உருவாக்கிட கூடும்
தள்ளப்பட்ட என்னை 
தலைவனா ஆக்கிட கூடும்

உடைந்து போன என்னை 
உருவாக்கிட கூடும்
தள்ளப்பட்ட என்னை 
தலைவனா ஆக்கிட கூடும்

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

2
சிறியவனை ஆயிரமாய் 
மாற்றிட கூடும்
எளியவனை சேற்றிலிருந்து
தூக்கிட்டு கூடும்

சிறியவனை ஆயிரமாய் 
மாற்றிட கூடும்
எளியவனை சேற்றிலிருந்து
தூக்கிட்டு கூடும்

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

3
கண்கள் காணா அற்புதங்கள் 
செய்திட கூடும்
என் வேண்டுதல்கள் எல்லாம்
நிறைவேற்றிட கூடும்

கண்கள் காணா அற்புதங்கள் 
செய்திட கூடும்
என் வேண்டுதல்கள் எல்லாம்
நிறைவேற்றிட கூடும்

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai / Dhevanal Koodathathu Ondrum Illai / Devanaal Kudathathu Ondrum Illai / Devanal Koodathathu Ondrum Illai | Reenukumar, Benny Joshua, David Franklin | Mervin Solomon

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை / Devanaal Koodaadhadhu Onrumillai / Dhevanaal Koodadhadhu Onrumillae / Dhevanaal Koodadhadhu Ondrum Illai / Dhevanal Koodathathu Ondrum Illai / Devanaal Kudathathu Ondrum Illai / Devanal Koodathathu Ondrum Illai | Dholin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!