தேவா உம் சமூகமே / Devaa Um Samoogame / Deva Um Samoogame / Thaevaa Um Samuukamae / Deva Um Samugame / Deva Ummm Samugamae

தேவா உம் சமூகமே / Devaa Um Samoogame / Deva Um Samoogame / Thaevaa Um Samuukamae / Deva Um Samugame / Deva Ummm Samugamae

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு
தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு
 
ஆலேலுயா ஆலேலுயா
ஆலேலுயா ஆலேலுயா

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

1
வானத்தின் வாசல் நீரே
வாழ்க்கையின் அப்பம் நீரே
வானத்தின் வாசல் நீரே
வாழ்க்கையின் அப்பம் நீரே

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

2
நம்பிக்கை தெய்வம் நீரே
நங்கூரம் என்றும் நீரே
நம்பிக்கை தெய்வம் நீரே
நங்கூரம் என்றும் நீரே

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

3
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீரே
கானான் தேசம் நீரே
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீரே
கானான் தேசம் நீரே

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

4
ஆதி அந்தம் நீரே
ஆட்கொண்ட சொந்தம் நீரே
ஆதி அந்தம் நீரே
ஆட்கொண்ட சொந்தம் நீரே

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

5
அக்கினி ஜூவாலை நீரே
காலைப் பனியும் நீரே
அக்கினி ஜூவாலை நீரே
காலைப் பனியும் நீரே

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

ஆலேலுயா ஆலேலுயா
ஆலேலுயா ஆலேலுயா

தேவா உம் சமூகமே
எனது பிரியமே  இயேசு

தேவா உம் சமூகமே / Devaa Um Samoogame / Deva Um Samoogame / Thaevaa Um Samuukamae / Deva Um Samugame / Deva Ummm Samugamae | Dholin

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!