தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

1
பொன்னைப் போல புடமிட்டாலும்
பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே

திராணிக்கு மேல் சோதித்திடார்
தாங்கிட பெலன் அளிப்பார்
திராணிக்கு மேல் சோதித்திடார்
தாங்கிட பெலன் அளிப்பார்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

2
முட்களுக்குள் மலர்கின்றதோர்
மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போல்

என்னையுமே தம் சாயலாய்
என்றென்றும் உருவாக்குவார்
என்னையுமே தம் சாயலாய்
என்றென்றும் உருவாக்குவார்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

3
முன்னறிந்து அழைத்தவரே
முன்னின்று நலமுடன் நடத்துவார்

சகலமும் நன்மைக்கென்றே
சாட்சியாய் முடித்திடுவார்
சகலமும் நன்மைக்கென்றே
சாட்சியாய் முடித்திடுவார்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

4
கஷ்டமெல்லாம் தொலையும் ஓர் நாள்
கண்ணீரும் கவலையும் நீங்கும் அந்நாள்

இரட்டிப்பான பங்கை பெற
இரட்சகர் அழைத்திடுவார்
இரட்டிப்பான பங்கை பெற
இரட்சகர் அழைத்திடுவார்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

5
அத்திமரம் துளிர் விடாமல்
அஸ்திகள் அழிந்து நஷ்டம் வந்தாலும்

கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய்
நித்தமும் மகிழ்ந்திடுவேன்
கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய்
நித்தமும் மகிழ்ந்திடுவேன்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

6
நீதிமானை அனுதினமும்
சோதிக்க பல்வேறு துன்பம் வந்தும

கர்த்தர் அன்பை விட்டு நீங்கா
சுத்தனாய் நிலைத்திருப்பேன்
கர்த்தர் அன்பை விட்டு நீங்கா
சுத்தனாய் நிலைத்திருப்பேன்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

7
முன்னறிந்து அழைத்தவரே
முன்னின்று நலமுடன் நடத்துவார்

சகலமும் நன்மைக்கென்றே
சாட்சியாய் முடித்திடுவார்
சகலமும் நன்மைக்கென்றே
சாட்சியாய் முடித்திடுவார்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

8
சோதனையை சகிப்பவனே
சாந்தமும் பொறுமையு முள்ளவனே

ஜீவக்கிரீடம் பெற்றிடுவான்
ஜோதியாய் பிரகாசிப்பான்
ஜீவக்கிரீடம் பெற்றிடுவான்
ஜோதியாய் பிரகாசிப்பான்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே
தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்
தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தொனிக்குதே

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Freddy Joseph | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Dholin / Crown of Life Church | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Jacob Koshy | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Shalom Princess | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Hannah John | Sarah Navaroji

தேவ சித்தம் நிறைவேற / Deva Sitham Niraivera / Deva Siththam Niraivera | Jollee Abraham, Reshma Abraham | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!