தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

1
எழும்பு சீயோனே ஒளி வந்தேதே
எரிந்திடும் விளக்கே திருச்சபையே
எழும்பு சீயோனே ஒளி வந்தேதே
எரிந்திடும் விளக்கே திருச்சபையே

காரிருளே கடந்திடுதே
கர்த்தரின் பேரொளி வீசிடுதே
காரிருளே கடந்திடுதே
கர்த்தரின் பேரொளி வீசிடுதே

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

2
நலமுடன் நம்மை இதுவரையும்
நிலை நிறுத்திடுதே அவர் கிருபை
நலமுடன் நம்மை இதுவரையும்
நிலை நிறுத்திடுதே அவர் கிருபை

கண்மணிபோல் கடைசி வரை
காத்திடும் பரமனை வாழ்த்திடுவோம்
கண்மணிபோல் கடைசி வரை
காத்திடும் பரமனை வாழ்த்திடுவோம்

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

3
குறித்திடும் வேளை உயர்த்திடுவார்
கிறிஸ்துவின் கரத்தில் அடங்கிடுவோம்
குறித்திடும் வேளை உயர்த்திடுவார்
கிறிஸ்துவின் கரத்தில் அடங்கிடுவோம்

தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை
வாழ்வினில் துதித்திட வாய் திறப்போம்
தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை
வாழ்வினில் துதித்திட வாய் திறப்போம்

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

4
தெரிந்தெடுத்தார் தம் மகிமைக்கென்றே
பரிந்துரைத்திடுவார் பிழைத்திடுவோம்
தெரிந்தெடுத்தார் தம் மகிமைக்கென்றே
பரிந்துரைத்திடுவார் பிழைத்திடுவோம்

இரட்சிப்பினால் அலங்கரித்தார்
இரட்சகர் திருவடி சேர்ந்திடுவோம்
இரட்சிப்பினால் அலங்கரித்தார்
இரட்சகர் திருவடி சேர்ந்திடுவோம்

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

5
பெருந்தொனி கேட்க ஏறிடுவோம்
பரலோகந் திறந்தே அவர் வருவார்
பெருந்தொனி கேட்க ஏறிடுவோம்
பரலோகந் திறந்தே அவர் வருவார்

உன்னதத்தில் உயர் ஸ்தலத்தில்
என்றென்றும் அவருடன் வாழ்ந்திடுவோம்
உன்னதத்தில் உயர் ஸ்தலத்தில்
என்றென்றும் அவருடன் வாழ்ந்திடுவோம்

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe | Sarah Navaroji

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe | Sarah Navaroji

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe | Jechoniah Swarnaraj / Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe | J. Joshua, Sumitha, R. Asniya | J. Joshua / MOOLACHEL CHURCH IPC, Moolachel, Kanniyakumari, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே | Deva Asirvaadham Perugiduthe / Deva Aasirvaadham Perugiduthe / Deva Asirvaadham Perugidudhe / Deva Aasirvaadham Perugidudhe | துதியின் பேழை ஊழியங்கள் / Ark of Praise Ministries | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!