பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே

1
சாரோனின் ரோஜா அவர்
பள்ளத்தாக்கின லீலியே
சாரோனின் ரோஜா அவர்
பள்ளத்தாக்கின லீலியே

பரிசுத்தர் என் நேசரவர்
பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர்

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே

2
வார்த்தையில் உண்மையுள்ளோர்
வாக்குத்தத்தம் செய்திட்டார்
வார்த்தையில் உண்மையுள்ளோர்
வாக்குத்தத்தம் செய்திட்டார்

கலங்காதே திகையாதே
ஜெயமீந்து உன்னை காத்திடுவார்

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே

3
முற்றும் அழுகுள்ளவர்
அன்பில் இணையற்றவர்
முற்றும் அழுகுள்ளவர்
அன்பில் இணையற்றவர்

மதுரமாம் அவர் நேசம்
நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே

4
வார்த்தையின் தேவனவர்
வார்த்தையால் தாங்குபவர்
வார்த்தையின் தேவனவர்
வார்த்தையால் தாங்குபவர்

சர்வத்தையும் தாங்குபவர்
வார்த்தையென்றும் நம்மைத் தாங்கிடுமே

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை
கெம்பீரமாகவே பாடுங்களே

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Jechoniah Swarnaraj / BCAG Worship, Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai |Maranatha Church Poonamallee, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை | Boomiyin Kudigale Ellorum Kartharai / Boomiyin Kudigale Ellorum Karththarai | Roshan David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!