பெலமுள்ள நகரமாம் | Belamulla Nagaramam / Belamulla Nagaramaam

பெலமுள்ள நகரமாம் | Belamulla Nagaramam / Belamulla Nagaramaam

1
பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை
பயமின்றி ஓடி நீ வந்திடுவாய்
சஞ்சலத்தில் வேறு வழியில்லை
சந்ததம் அவர் நம்மைக் காத்துக் கொள்வார்

காத்துக் கொள்வார் காத்துக் கொள்வார்
சந்ததம் அவர் நம்மைக் காத்துக் கொள்வார்

2
நிலையில்லா உலகத்தின் அலைகளாலே
அலைந்திடும் பயனென்ன புதல்வனே நீ
விசுவாசக் கப்பலில் சேமமாக
யாத்திரை செய்பவர்க்கு லோகம் வேண்டாம்

லோகம் வேண்டாம் லோகம் வேண்டாம்
யாத்திரை செய்பவர்க்கு லோகம் வேண்டாம்
3
கழுகைப் போல பறந்து நீ உன்னதத்தில்
வாழ்கின்ற வாழ்வையே வாஞ்சித்துக் கொள்
காத்திருந்தால் அவர் ஈந்திடுவார்
பெருக்கமுள்ள பலன் மக்களுக்கு

மக்களுக்கு மக்களுக்கு
பெருக்கமுள்ள பலன் மக்களுக்கு

4
மரணம் தான் வருகினும் பயப்படாதே
விரைந்துன்னைக் கர்த்தர் தாம் காத்திடுவார்
யாதொன்றும் உன்னைப் பயப்படுத்த
எங்குமில்லை யென்று விசுவாசிப்பாய்

விசுவாசிப்பாய் விசுவாசிப்பாய்
எங்குமில்லை யென்று விசுவாசிப்பாய்

5
ஆறுதலடையு மாநாடு சென்று
இயேசுவின் மார்பில் நாம் ஆனந்திப்போம்
பரம சுகம் தரும் ஊற்றுகளில்
பரனோடு நித்தியம் வாழ்ந்திடுவோம்

வாழ்ந்திடுவோம் வாழ்ந்திடுவோம்
பரனோடு நித்தியம் வாழ்ந்திடுவோம்

பெலமுள்ள நகரமாம் | Belamulla Nagaramam / Belamulla Nagaramaam

பெலமுள்ள நகரமாம் | Belamulla Nagaramam / Belamulla Nagaramaam | Great Assembly of Holy Mountain, Vepery, Chennai, Tamil Nadu, India

பெலமுள்ள நகரமாம் | Belamulla Nagaramam / Belamulla Nagaramaam | J. Sam Jebadurai / Elim Glorious Revival Church, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!