பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே | Bayapadathe Magane Bayapadathe / Bayapadadhe Magane Bayapadadhe / Bayapadaathe Magane Bayapadaathe / Bayapadaadhe Magane Bayapadaadhe

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே | Bayapadathe Magane Bayapadathe / Bayapadadhe Magane Bayapadadhe / Bayapadaathe Magane Bayapadaathe / Bayapadaadhe Magane Bayapadaadhe

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே | Bayapadathe Magane Bayapadathe / Bayapadadhe Magane Bayapadadhe / Bayapadaathe Magane Bayapadaathe / Bayapadaadhe Magane Bayapadaadhe / Bayappadathe Magane Bayappadathe / Bayappadadhe Magane Bayappadadhe / Bayappadaathe Magane Bayappadaathe / Bayappadaadhe Magane Bayappadaadhe

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்
பயப்படாதே மகளே பயப்படாதே
நான் உனக்காக இருக்கிறேன் என்றைக்கும்
நான் கூட இருக்கிறேன்

நீ எந்தன் பிள்ளையல்லோ
நீ எனக்கு சுதந்திரமல்லோ
நீ எந்தன் சொந்தமல்லோ

பயப்படாதே கலங்காதே
நான் உனக்கு போதுமல்லோ
பயப்படாதே கலங்காதே
நான் உனக்கு போதுமல்லோ

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்

1
உன் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் இரட்சிக்கப்பட
குடும்பத்தில் சந்தோஷம் பொங்கிவழிய
உன் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் இரட்சிக்கப்பட
குடும்பத்தில் சந்தோஷம் பொங்கிவழிய

இரட்சிப்பின் சந்தோஷம் தந்திட
நான் இருக்கிறேன் உன் ஜெபம் கேட்டிட
நான் இருக்கிறேன் உன் ஜெபம் கேட்டிட

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்

2
உன் வியாதிகள் வறுமைகள் போக்கிடவே
செல்வமும் செழிப்பும் தந்திடவே
உன் வியாதிகள் வறுமைகள் போக்கிடவே
செல்வமும் செழிப்பும் தந்திடவே

பயமும் திகிலும் நீக்கிடவே
நான் இருக்கிறேன் உன்னை தப்புவித்திட
நான் இருக்கிறேன் உன்னை தப்புவித்திட

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்

3
நீ போகையில் வருகையில் காத்திடவே
சாத்தானின் சதிகளை அழித்திடவே
நீ போகையில் வருகையில் காத்திடவே
சாத்தானின் சதிகளை அழித்திடவே

பரலோக இராஜியம் சேர்த்திடவே
நான் இருக்கிறேன் உன்னை காத்திடவே
நான் இருக்கிறேன் உன்னை காத்திடவே

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்
பயப்படாதே மகளே பயப்படாதே
நான் உனக்காக இருக்கிறேன் என்றைக்கும்
நான் கூட இருக்கிறேன்

நீ எந்தன் பிள்ளையல்லோ
நீ எனக்கு சுதந்திரமல்லோ
நீ எந்தன் சொந்தமல்லோ

பயப்படாதே கலங்காதே
நான் உனக்கு போதுமல்லோ
பயப்படாதே கலங்காதே
நான் உனக்கு போதுமல்லோ

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்
பயப்படாதே மகளே பயப்படாதே
நான் உனக்காக இருக்கிறேன் என்றைக்கும்
நான் கூட இருக்கிறேன்

பயப்படாதே மகனே பயப்படாதே | Bayapadathe Magane Bayapadathe / Bayapadadhe Magane Bayapadadhe / Bayapadaathe Magane Bayapadaathe / Bayapadaadhe Magane Bayapadaadhe / Bayappadathe Magane Bayappadathe / Bayappadadhe Magane Bayappadadhe / Bayappadaathe Magane Bayappadaathe / Bayappadaadhe Magane Bayappadaadhe | Keshav Vinod | Sweeton J Paul | Mohan C Lazarus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!