பலத்தினாலும் அல்ல | Balathinalum Alla / Balathinaalum Alla / Balaththinalum Alla / Balaththinaalum Alla

பலத்தினாலும் அல்ல | Balathinalum Alla / Balathinaalum Alla / Balaththinalum Alla / Balaththinaalum Alla

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

செங்கடலை கடந்திடுவோம்
எரிகோவை தகர்த்திடுவோம்
செங்கடலை கடந்திடுவோம்
எரிகோவை தகர்த்திடுவோம்

1
கால் மிதிக்கும் தேசம் சுதந்தரிப்போம்
ஜெயத்தின் மேலே ஜெயம் எடுப்போம் நாங்க
கால் மிதிக்கும் தேசம் சுதந்தரிப்போம்
ஜெயத்தின் மேலே ஜெயம் எடுப்போம்

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

2
துக்கத்தில் என் ஆறுதல் அவர்
துன்பத்தில் துணை அவரே
துக்கத்தில் என் ஆறுதல் அவர்
துன்பத்தில் துணை அவரே

பக்கத்திலே ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும்
பாதுகாக்கும் துணை அவரே எங்க
பக்கத்திலே ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும்
பாதுகாக்கும் துணை அவரே

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

3
விழித்தெழு விசுவாசியே
ஒற்றுமையாய் செயல்படுவோம்
விழித்தெழு விசுவாசியே
ஒற்றுமையாய் செயல்படுவோம்

மகிமையான ஊழியம் தந்திடுவார்
மகிழ்ச்சியோடு ஆராதிப்போம்
மகிமையான ஊழியம் தந்திடுவார்
மகிழ்ச்சியோடு ஆராதிப்போம்

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும் நமக்கு
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

4
பயப்படாதே விசுவாசியே
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
பயப்படாதே விசுவாசியே
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

வெண்கல கதவுகளை உடைத்திடுவார்
பொக்கிஷங்கள் தந்திடுவார் நமக்கு
வெண்கல கதவுகளை உடைத்திடுவார்
பொக்கிஷங்கள் தந்திDடுவார்

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும் நமக்கு
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

5
ஆவியினால் பெலனடைவோம்
இலக்கை நோக்கி ஓடிடுவோம்
ஆவியினால் பெலனடைவோம்
இலக்கை நோக்கி ஓடிடுவோம்

மணவாட்டி சபையே ஆயத்தப்படு
மணவாளன் வருகின்றார்
மணவாட்டி சபையே ஆயத்தப்படு
மணவாளன் வருகின்றார்

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும் நமக்கு
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்
பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல
ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும்

பலத்தினாலும் அல்ல | Balathinalum Alla / Balathinaalum Alla / Balaththinalum Alla / Balaththinaalum Alla | KS Wilson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!