பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum

பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum

1
பக்தரே வாரும்
ஆசை ஆவலோடும்
நீர் பாரும் நீர் பாரும் இப்பாலனை
வானோரின் ராஜன்
கிறிஸ்து பிறந்தாரே

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
இயேசுவை

2
தேவாதி தேவா
ஜோதியில் ஜோதி
மானிட தன்மை நீர் வெறுத்திலீர்
தெய்வ குமாரன்
ஒப்பில்லாத மைந்தன்

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
இயேசுவை

3
மேலோகத்தாரே
மா கெம்பீரத்தோடு
ஜென்ம நற்செய்தி பாடிப் போற்றுமேன்
விண்ணில் கர்த்தா நீர்
மா மகிமை ஏற்பீர்

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
இயேசுவை

4
இயேசுவே வாழ்க
இன்று ஜென்மித்தீரே
புகழும் ஸ்துதியும் உண்டாகவும்
தந்தையின் வார்த்தை
மாம்சம் ஆனார் பாரும்

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
இயேசுவை

பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum | Jollee Abraham

பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum | Disciples Choir, Perumalpuram, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum | Sunandh

பக்தரே வாரும் / Baktharae Vaarum / Bakthare Vaarum | Sunandh | D.Mohan | Richard Vijay

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!