பாலனாய் இயேசு பாலனாய் / Baalanaai Yesu Baalanaai / Paalanaai Yesu Paalanaai

பாலனாய் இயேசு பாலனாய் / Baalanaai Yesu Baalanaai / Paalanaai Yesu Paalanaai

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்

பாசமாய் பாவ மீட்பராய்
மண்ணிலே ஏழ்மையாய்
விண்ணையே விட்டு வந்த
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

1
தேவ தூதர்கள் வானில் தோன்ற
ஆட்டு மேய்ப்பர்கள் கானம் கேட்க
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

தேவ தூதர்கள் வானில் தோன்ற
ஆட்டு மேய்ப்பர்கள் கானம் கேட்க
ஞானிகள் பாலனை பணிந்திடவே
கிறிஸ்மஸ் வந்ததே

கிறிஸ்மஸ் வந்ததே

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்

பாசமாய் பாவ மீட்பராய்
மண்ணிலே ஏழ்மையாய்
விண்ணையே விட்டு வந்த
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

2
இழந்து போனதை தேடி மீட்க
சர்வ லோகத்தின் பாவம் போக்க
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

இழந்து போனதை தேடி மீட்க
சர்வ லோகத்தின் பாவம் போக்க
சரித்திரம் படைத்திடும் நாயகராய்
இரட்சகர் பிறந்தாரே

இரட்சகர் பிறந்தாரே

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்

பாசமாய் பாவ மீட்பராய்
மண்ணிலே ஏழ்மையாய்
விண்ணையே விட்டு வந்த
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

3
மானிடரின் மேல் அன்பை ஊற்ற
காயப்பட்டோரின் காயம் ஆற்ற
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

மானிடரின் மேல் அன்பை ஊற்ற
காயப்பட்டோரின் காயம் ஆற்ற
கட்டப்பட்ட யாவரையும் விடுவிக்கவே
மேசியா பிறந்தாரே

மேசியா பிறந்தாரே

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்

பாசமாய் பாவ மீட்பராய்
மண்ணிலே ஏழ்மையாய்
விண்ணையே விட்டு வந்த
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

4
எங்கள் வாழ்விலே உம்மை காண
உமது இல்லத்தின் பங்காய் மாற
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

எங்கள் வாழ்விலே உம்மை காண
உமது இல்லத்தின் பங்காய் மாற
தியாகமாய் வந்தவரை சொல்லிடவே
உள்ளத்தில் பிறந்தாரே

உள்ளத்தில் பிறந்தாரே

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்
பாரிலே தோன்றினார் தேவ மைந்தன்

பாசமாய் பாவ மீட்பராய்
மண்ணிலே ஏழ்மையாய்
விண்ணையே விட்டு வந்தார்
பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலனாய் இயேசு பாலனாய் / Baalanaai Yesu Baalanaai / Paalanaai Yesu Paalanaai | Melvin Manesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!