அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal

அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal

அவர் வார்த்தையால்
பயமில்லை என்னிலே
அவர் வார்த்தையால்
அழிவில்லை மண்ணிலே

அவர் வார்த்தையால்
ஐஸ்வர்யம் வாழ்விலே
அவர் வார்த்தையால்
சுகம் என்றும் பூவிலே

அவர் வார்த்தையால்
ஜெயமாய் முன்னேறுவேன்
அவர் வார்த்தையால்
மீட்பைப் பெற்றேன்

அவர் வார்த்தையால்
ஜெயமாய் முன்னேறுவேன்
அவர் வார்த்தையால்
மீட்பைப் பெற்றேன்

அவர் வார்த்தையால்
பயமில்லை என்னிலே
அவர் வார்த்தையால்
அழிவில்லை மண்ணிலே

அவர் வார்த்தையால்
ஐஸ்வர்யம் வாழ்விலே
அவர் வார்த்தையால்
சுகம் என்றும் பூவிலே

அவர் வார்த்தையால்
ஜெயமாய் முன்னேறுவேன்
அவர் வார்த்தையால்
மீட்பைப் பெற்றேன்

அவர் வார்த்தையால்
ஜெயமாய் முன்னேறுவேன்
அவர் வார்த்தையால்
மீட்பைப் பெற்றேன்

அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

அவர் வார்த்தையால் | Avar Varthaiyal / Avar Varththaiyal / Avar Vaarthaiyaal / Avar Vaarththaiyaal | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!