அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் / Arppanikkindren Naan Arppanikkindren / Arppanikkindraen Naan Arppanikkindraen / Arpanikindraen Nan Arpanikindraen

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் / Arppanikkindren Naan Arppanikkindren / Arppanikkindraen Naan Arppanikkindraen / Arpanikindraen Nan Arpanikindraen

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை
அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

நான் நிற்கின்றேன் உம் சமூகத்தில்
தேவா என் ஜீவன் உம் கரத்தில்
என் வாழ்வில் உம் சித்தம்
நிறைவேற நான் வாஞ்சிக்கிறேன்

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை நான்
அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

ஏற்றுக் கொள்ளும் என் வாழ்வை தேவ ஜீவ பலியாக
என் கனவுகளும் என் எண்ணங்களும்
உம் கரத்தில் நான் ஒப்புவிக்கின்றேன்

நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை
அர்ப்பணிக்கின்றேன் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

என் வாழ்க்கை உம் கையில்
நான் உமக்கே சொந்தம்
தருகிறேன் தருகிறேன் என்னையே

என் வாழ்க்கை உம் கையில்
நான் உமக்கே சொந்தம்
தருகிறேன் தருகிறேன் என்னையே

என் வாழ்க்கை உம் கையில்
நான் உமக்கே சொந்தம்
தருகிறேன் தருகிறேன் என்னையே

என் வாழ்க்கை உம் கையில்
நான் உமக்கே சொந்தம்
தருகிறேன் தருகிறேன் என்னையே

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை
அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

அர்ப்பணிக்கின்றேன் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை
அர்ப்பணிக்கின்றேன் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

அர்ப்பணிக்கின்றேன்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!