அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே
அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே

என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா
எல்லாம் உம்மால் கூடும்
என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா
எல்லாம் உம்மால் கூடும்

1
என் ஞானம் கல்வி செல்வங்கள் எல்லாம்
ஓன்றுமில்லை குப்பை என்றெண்ணுகிறேன்
என் ஞானம் கல்வி செல்வங்கள் எல்லாம்
ஓன்றுமில்லை குப்பை என்றெண்ணுகிறேன்

என் நீதி நியாயங்கள் அழுக்கான கந்தை
என்றே உணர்ந்தேன் என் இயேசுவே
என் நீதி நியாயங்கள் அழுக்கான கந்தை
என்றே உணர்ந்தேன் என் இயேசுவே

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே
அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே

2
அழைத்கவரே உம்மில் பிழைத்திடவே
அவனியில் உமக்காய் உழைத்திடவே
அழைத்கவரே உம்மில் பிழைத்திடவே
அவனியில் உமக்காய் உழைத்திடவே

அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்னை இன்றே
ஏற்றுக் கொள்ளும் என் இயேசுவே
அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்னை இன்றே
ஏற்றுக் கொள்ளும் என் இயேசுவே

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே
அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அநுக்கிரகம் தரவேண்டுமே

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave | Emmanuel Prathap Singh

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave | Svaniya Niroj

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave | D Vijayan

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே / Anudhinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave / Anuthinamum Ummil Naan Valarnthidave | Amutha Moses

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!