அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன் / Anjidaen Naan Anjidaen | யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே / Yegovaa Ennum Naamamullonae

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன் / Anjidaen Naan Anjidaen | யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே / Yegovaa Ennum Naamamullonae

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன் / Anjidaen Naan Anjidaen | யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே / Yegovaa Ennum Naamamullonae / Yegova Ennum Naamamullonae / Yagovaa Ennum Naamamullonae / Yagova Ennum Naamamullonae / Yehovaa Ennum Naamamullonae / Yehova Ennum Naamamullonae / Yahovaa Ennum Naamamullonae / Yahova Ennum Naamamullonae / Yegovaah Ennum Naamamullonae / Yegovah Ennum Naamamullonae / Yagovaah Ennum Naamamullonae / Yagovah Ennum Naamamullonae / Yehovaah Ennum Naamamullonae / Yehovah Ennum Naamamullonae / Yahovaah Ennum Naamamullonae / Yahovah Ennum Naamamullonae

யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே
எல்ஷடாய் நீா் என்றும் என்னோடு
யேகோவாயீரே தேவைகள் சந்திப்பீர்
என் குறைகள் நிறைவாக்குவீர்

யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே
எல்ஷடாய் நீா் என்றும் என்னோடு
யேகோவாயீரே தேவைகள் சந்திப்பீர்
என் குறைகள் நிறைவாக்குவீர்

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

1
என் பெலவீனத்தில் பெலனானவர்
வியாதியில் வைத்தியரும் அவரே
என் பெலவீனத்தில் பெலனானவர்
வியாதியில் வைத்தியரும் அவரே

துன்ப வேளையில் துணையானவர்
என்றும் எந்தன் ஆறுதலே
துன்ப வேளையில் துணையானவர்
என்றும் எந்தன் ஆறுதலே

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

2
எந்தன் கன்மலை நீரல்லவோ
எந்தன் அடைக்கலம் நீரல்லவோ
எந்தன் கன்மலை நீரல்லவோ
எந்தன் அடைக்கலம் நீரல்லவோ

எந்தன் தாபரம் நீரல்லவோ
எந்தன் ஆதாரம் நீரல்லவோ
எந்தன் தாபரம் நீரல்லவோ
எந்தன் ஆதாரம் நீரல்லவோ

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

3
எந்தன் கேடகம் நீரல்லவோ
எந்தன் மறைவிடம் நீரல்லவோ
எந்தன் கேடகம் நீரல்லவோ
எந்தன் மறைவிடம் நீரல்லவோ

என்னை காண்பவர் நீரல்லவோ
என்னை காப்பவர் நீரல்லவோ
என்னை காண்பவர் நீரல்லவோ
என்னை காப்பவர் நீரல்லவோ

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே
எல்ஷடாய் நீா் என்றும் என்னோடு
யேகோவாயீரே தேவைகள் சந்திப்பீர்
என் குறைகள் நிறைவாக்குவீர்

யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே
எல்ஷடாய் நீா் என்றும் என்னோடு
யேகோவாயீரே தேவைகள் சந்திப்பீர்
என் குறைகள் நிறைவாக்குவீர்

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு
அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன்
சர்வ வல்லவர் என்றும் என்னோடு

அஞ்சிடேன் நான் அஞ்சிடேன் / Anjidaen Naan Anjidaen | யேகோவா என்னும் நாமமுள்ளோனே / Yegovaa Ennum Naamamullonae / Yegova Ennum Naamamullonae / Yagovaa Ennum Naamamullonae / Yagova Ennum Naamamullonae / Yehovaa Ennum Naamamullonae / Yehova Ennum Naamamullonae / Yahovaa Ennum Naamamullonae / Yahova Ennum Naamamullonae / Yegovaah Ennum Naamamullonae / Yegovah Ennum Naamamullonae / Yagovaah Ennum Naamamullonae / Yagovah Ennum Naamamullonae / Yehovaah Ennum Naamamullonae / Yehovah Ennum Naamamullonae / Yahovaah Ennum Naamamullonae / Yahovah Ennum Naamamullonae | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!