அன்பே உமக்கு ஆராதனை / Anbe Umakku Aaraadhanai / Anbe Umaku Aaradhanai / Anbe Umakku Aaraathanai / Anbe Umaku Aarathanai

அன்பே உமக்கு ஆராதனை / Anbe Umakku Aaraadhanai / Anbe Umaku Aaradhanai / Anbe Umakku Aaraathanai / Anbe Umaku Aarathanai

அன்பே உமக்கு ஆராதனை / Anbe Umakku Aaraadhanai / Anbe Umaku Aaradhanai / Anbe Umakku Aaraathanai / Anbe Umaku Aarathanai / Anbae Umakku Aaraadhanai / Anbae Umaku Aaradhanai / Anbae Umakku Aaraathanai / Anbae Umaku Aarathanai

அன்பே உமக்கு ஆராதனை என்
அழகே உமக்கு ஆராதனை
அன்பே உமக்கு ஆராதனை என்
அழகே உமக்கு ஆராதனை

கர்த்தா உமக்கு ஆராதனை
கல்வாரி நாதா ஆராதனை

ஆராதனை ஆராதனை
என் ஆவியில் ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை
அனுதினம் ஆராதனை

1
உள்ளம் எல்லாம் கொள்ளை கொண்ட
உன்னதரே ஸ்தோத்திரமைய்யா
உள்ளம் எல்லாம் கொள்ளை கொண்ட
உன்னதரே ஸ்தோத்திரமைய்யா

கள்ளம் எல்லாம் நீக்கி விட்டீர்
நல்லவரே ஸ்தோத்திரமைய்யா

ஆராதனை ஆராதனை
ஆவியில் ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை
அனுதினம் ஆராதனை

2
இரத்தத்தினால் நீதிமானாய்
மாற்றினீரே ஸ்தோத்திரமைய்யா
இரத்தத்தினால் நீதிமானாய்
மாற்றினீரே ஸ்தோத்திரமைய்யா

இரத்தத்தினால் ஆசாரியராய்
அழைத்தவரே ஸ்தோத்திரமைய்யா

ஆராதனை ஆராதனை
ஆவியில் ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை
அனுதினம் ஆராதனை

அன்பே உமக்கு ஆராதனை என்
அழகே உமக்கு ஆராதனை
அன்பே உமக்கு ஆராதனை என்
அழகே உமக்கு ஆராதனை

அன்பே உமக்கு ஆராதனை / Anbe Umakku Aaraadhanai / Anbe Umaku Aaradhanai / Anbe Umakku Aaraathanai / Anbe Umaku Aarathanai / Anbae Umakku Aaraadhanai / Anbae Umaku Aaradhanai / Anbae Umakku Aaraathanai / Anbae Umaku Aarathanai | Pearly Xavier

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!