அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave

அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

1
ஒருநாள் உம் தயை கண்டேனையா
அந்நாளென்னை வெறுத்தேனையா
உம்தயை பெரிதையா என் மேல்
உம் தயை பெரிதையா

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

2
பரலோகத்தின் அருமைப் பொருளே
நரலோகரி லன்பேனையா
ஆழம் அறிவேனோ அன்பின்
ஆழம் அறிவேனோ

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

3
அலைந்தேன் பலநாள் உமையுமறியா
மறந்தே திரிந்த துரோகியை
அணைத்தீர் அன்பாலே எனையும்
அணைத்தீர் அன்பாலே

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

4
பூலோகத்தின் பொருளில் மகிமை
அழியும் புல்லின் பூவைப் போல
வாடாதே ஐயா அன்பு
வாடாதே ஐயா

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

5
இப்பாரினில் உம் அன்பின் இனிமை
இயம்பற் கியலாதாகில் யான்
இசைக்கவும் எளிதாமோ பரத்தில்
இசைக்கவும் எளிதாமொ

அன்பே அன்பே அன்பே
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave | S. Paul

அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave | A. Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave | Samson Micky, Lazar John | John Kennady

அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிர் உறவே / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Orave / Anbae Anbae Anbae Aaruyir Urave | Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!