அனைத்தையும் அருளிடும் / Anaiththaiyum Arulidum / Anaithaiyum Arulidum

அனைத்தையும் அருளிடும் / Anaiththaiyum Arulidum / Anaithaiyum Arulidum

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே

யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

1
புல்லுள்ள இடங்களில் எந்தனை
நித்தமும் சுகமாய் நடத்திடும்
ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடும்
என் தேவனே

புல்லுள்ள இடங்களில் எந்தனை
நித்தமும் சுகமாய் நடத்திடும்
ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடும்
என் தேவனே

யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே

யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

2
செட்டையின் நிழலில் அடைக்கலம்
தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும்
கழுகினைப் போல் என்னை சுமந்திடும்
என் தேவனே

செட்டையின் நிழலில் அடைக்கலம்
தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும்
கழுகினைப் போல் என்னை சுமந்திடும்
என் தேவனே

யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே

யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

3
சிலுவையில் எந்தன் நோய்களை
சுமந்தீர் உந்தன் சரீரத்தில்
அன்றே நான் சுகமானேனே
என் தேவனே

சிலுவையில் எந்தன் நோய்களை
சுமந்தீர் உந்தன் சரீரத்தில்
அன்றே நான் சுகமானேனே
என் தேவனே

யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே

யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

4
தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே
உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே
மலைகளையும் பதராக்குவேன்
என் தேவனே

தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே
உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே
மலைகளையும் பதராக்குவேன்
என் தேவனே

யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே யெஹோவா யீரே

யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே
யெஹோவா யீரே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

அனைத்தையும் அருளிடும்
எனக்கென தந்திடும்
வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும்
என் தேவனே

அனைத்தையும் அருளிடும் / Anaiththaiyum Arulidum / Anaithaiyum Arulidum | Victor Rajamani

அனைத்தையும் அருளிடும் / Anaiththaiyum Arulidum / Anaithaiyum Arulidum | Simeon Raj Yovan / World Revival Ministry, Chokkampatti, Aachanputhur, Tenkasi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!