அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalamae / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

1
காருண்யத்தாலே இழுத்துக்கொண்டார்
தூய தேவ அன்பே
காருண்யத்தாலே இழுத்துக்கொண்டார்
தூய தேவ அன்பே

இவ்வனாந்திரத்தில் நயங்காட்டி உன்னை
இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார்
இவ்வனாந்திரத்தில் நயங்காட்டி உன்னை
இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

2
கானகப் பாதை காரிருளில்
தூய தேவ ஒளியே
கானகப் பாதை காரிருளில்
தூய தேவ ஒளியே

அழுகை நிறைந்த பள்ளத்தாக்குகளை
அரும் நீரூற்றாய் மாற்றினாரே
அழுகை நிறைந்த பள்ளத்தாக்குகளை
அரும் நீரூற்றாய் மாற்றினாரே

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

3
கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும்
தூய தேவ அன்பே
கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும்
தூய தேவ அன்பே

உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதனை
உண்மையாய் கர்த்தர் காத்துக்கொள்வார்
உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதனை
உண்மையாய் கர்த்தர் காத்துக்கொள்வார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

4
இப்புவி யாத்திரை கடந்திடுவாய்
தூய தேவ தயவால்
இப்புவி யாத்திரை கடந்திடுவாய்
தூய தேவ தயவால்

கடும் கானகத்தில் கர்த்தர் மார்பினிலே
கிடைக்கும் இளைப்பாறுதலே
கடும் கானகத்தில் கர்த்தர் மார்பினிலே
கிடைக்கும் இளைப்பாறுதலே

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

5
வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுதே
தூய தேவ அருளால்
வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுதே
தூய தேவ அருளால்

நித்திய மகிழ்ச்சி தலை மேலிருக்கும்
சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம்
நித்திய மகிழ்ச்சி தலை மேலிருக்கும்
சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

6
ஆனந்தம் பாடியே திரும்பியே வா
தூய தேவ பலத்தால்
ஆனந்தம் பாடியே திரும்பியே வா
தூய தேவ பலத்தால்

சீயோன் பர்வதம் என்னை சேர்த்திடுவார்
சந்ததம் மகிழ்ச்சி அடைவேன்
சீயோன் பர்வதம் என்னை சேர்த்திடுவார்
சந்ததம் மகிழ்ச்சி அடைவேன்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள
சதா காலமும் நமது தேவன்
மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே
அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalamae / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae | Grace Joshua

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalamae / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae / Anaadhi Devan Un Adaikalame / Anathi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalame / Anadhi Devan Un Adaikalamae / Anaadhi Devan Un Adaikkalamae | Indian Full Gospel Church (IFGC), Avadi, Chennai, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!