அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே / Alagaana Devane Alagaana Deivame / Azgagaana Devane Azhagaana Deivame / Alagana Devane Alagana Deivame / Azgagana Devane Azhagana Deivame

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே / Alagaana Devane Alagaana Deivame / Azgagaana Devane Azhagaana Deivame / Alagana Devane Alagana Deivame / Azgagana Devane Azhagana Deivame

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே / Alagaana Devane Alagaana Deivame / Azgagaana Devane Azhagaana Deivame / Alagana Devane Alagana Deivame / Azgagana Devane Azhagana Deivame / Alagaana Devanae Alagaana Deivamae / Azgagaana Devanae Azhagaana Deivamae / Alagana Devanae Alagana Deivamae / Azgagana Devanae Azhagana Deivamae

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே
அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே
அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

1
எனக்காக யுத்தம் பண்ணும்போது நீர் அழகு
எனக்காக பரிந்து பேசும் போது நீர் அழகு
எனக்காக யுத்தம் பண்ணும்போது நீர் அழகு
எனக்காக பரிந்து பேசும் போது நீர் அழகு

என்னை குனிந்து தூக்கும் போது
என்னை தொட்டு அணைக்கும்போது
என்னை குனிந்து தூக்கும் போது
என்னை தொட்டு அணைக்கும்போது

நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு
நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

2
என் பாரம் நீர் சுமக்கும் போது நீர் அழகு
என் துக்கம் ஆற்றி தேற்றும் போது நீர் அழகு
என் பாரம் நீர் சுமக்கும் போது நீர் அழகு
என் துக்கம் ஆற்றி தேற்றும் போது நீர் அழகு

என்னை சுமந்து செல்லும்போது
என்னை சுகமாய் காக்கும்போது
என்னை சுமந்து செல்லும்போது
என்னை சுகமாய் காக்கும்போது

நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு
நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

3
நீர் எந்தன் பெயரை சொல்லும் போது நீர் அழகு
என் மேல் உம் கண்கள் வைக்கும்போது நீர் அழகு
நீர் எந்தன் பெயரை சொல்லும் போது நீர் அழகு
என் மேல் உம் கண்கள் வைக்கும்போது நீர் அழகு

என்னை நடத்தி செல்லும்போது
என்னை வனைந்து கொள்ளும்போது
என்னை நடத்தி செல்லும்போது
என்னை வனைந்து கொள்ளும்போது

நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு
நீர் அழகு நீர் என்றும் அழகு

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே
அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே

உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே
உம்மைப்போல உலகில் யாரும் இல்லையே

அழகான தேவனே அழகான தெய்வமே / Alagaana Devane Alagaana Deivame / Azgagaana Devane Azhagaana Deivame / Alagana Devane Alagana Deivame / Azgagana Devane Azhagana Deivame / Alagaana Devanae Alagaana Deivamae / Azgagaana Devanae Azhagaana Deivamae / Alagana Devanae Alagana Deivamae / Azgagana Devanae Azhagana Deivamae | Stanley V Joseph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!