அடியார் வேண்டல் / Adiyaar Vendal / Adiyar Vendal

அடியார் வேண்டல் / Adiyaar Vendal / Adiyar Vendal

1   
அடியார் வேண்டல் கேளும் இயேசுவே
உம் பாதம் சேர்ந்தோம் தாசர் இந்நாளே
நல் வீட்டைக் கட்ட நீரே வருவீர்
உம் ஆசி தேடி வந்தோம் நாங்களே

2   
எங்கள் நல் வீட்டில் நீரே தங்குவீர்
பந்தியில் நீரும் கூட அமர்வீர்
எங்கள் நற்பேச்சில் நீரும் மகிழ்வீர்
எங்கள் துன்பத்தை இன்பமாக்குவீர்

3   
பாலனாய் வந்த இயேசு ரட்சகா
எம் பாலர் முகம் பாரும் நாயகா
தெய்வ கிருபை நற்குணம் நற்செயல்
யாவிலும் இவர் ஓங்கச் செய்வீரே

4   
வாலிபர் நெறி தவறாமலும்
ஈனர் இழிஞரைச் சேராமலும்
ஞானமாய் வாழ்ந்து சீலமுடனே
நல் சேவை செய்ய நீர் அருள்வீரே

5   
மூத்தோர் முதியோர் யாரையும் அன்பாய்
காரும் உம் பலம் ஆறுதல் தாரும்
நோயுற்றோர் பலவீனர் யாரையும்
தளர்ச்சி தீர்த்துத் தாபரித்திடும்

6   
எம் வீட்டை இந்நாள் பிரிந்து சென்று
எங்கெங்கோ தங்கும் எல்லாப் பேரையும்
அன்பாய் அணைத்து ஆதரித்திடும்
அவரைக் காத்து அல்லும் பகலும்

7   
ஆண்டாண்டாய் எங்கள் வீடு வளர
ஆவியில் அன்பில் என்றும் பெருக
எங்கள் நல் நாட்டில் இன்ப இல்லங்கள்
இயேசுவின் வீடாய் என்றும் பொலிக

அடியார் வேண்டல் / Adiyaar Vendal / Adiyar Vendal | CSI Christ Church Ambattur, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!