அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி / Adhikaalai Sthothira Bali / Athi Kaalai Sthothira Pali

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி / Adhikaalai Sthothira Bali / Athi Kaalai Sthothira Pali

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

1
எபிநேசர் எபிநேசர் 
இதுவரை உதவி செய்தீர் 
எபிநேசர் எபிநேசர்
இதுவரை உதவி செய்தீர் 

இதுவரை உதவி செய்தீர் 
எபிநேசர் எபிநேசர்
இதுவரை உதவி செய்தீர் 
எபிநேசர் எபிநேசர்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

2
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 
பரலோக ராஜாவே 
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 
பரலோக ராஜாவே 

பரலோக ராஜாவே 
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 
பரலோக ராஜாவே 
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் 

3
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய் 
எல்லாம் வல்லவரே 
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய் 
எல்லாம் வல்லவரே 

எல்லாம் வல்லவரே 
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்
எல்லாம் வல்லவரே 
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

4
எல்ரோயி எல்ரோயி 
என்னை காண்பவரே 
எல்ரோயி எல்ரோயி 
என்னை காண்பவரே 

என்னை காண்பவரே 
எல்ரோயி எல்ரோயி
என்னை காண்பவரே 
எல்ரோயி எல்ரோயி

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
 
5
யேகோவா யீரே 
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 
யேகோவா யீரே 
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 

எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 
யேகோவா யீரே
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 
யேகோவா யீரே

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

6
அதிசய தெய்வமே 
ஆலோசனை கர்த்தரே 
அதிசய தெய்வமே 
ஆலோசனை கர்த்தரே 

ஆலோசனை கர்த்தரே 
அதிசய தெய்வமே
ஆலோசனை கர்த்தரே 
அதிசய தெய்வமே

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

7.
யேகோவா ஷம்மா 
எங்களோடு இருப்பவரே 
யேகோவா ஷம்மா 
எங்களோடு இருப்பவரே 

எங்களோடு இருப்பவரே 
யேகோவா ஷம்மா
எங்களோடு இருப்பவரே 
யேகோவா ஷம்மா

8
யேகோவா ஷாலோம் 
சாமாதானம் தருகிறீர் 
யேகோவா ஷாலோம் 
சாமாதானம் தருகிறீர் 

சாமாதானம் தருகிறீர் 
யேகோவா ஷாலோம்
சாமாதானம் தருகிறீர் 
யேகோவா ஷாலோம்

9
யேகோவா நிசியே 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
யேகோவா நிசியே 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 

எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
யேகோவா நிசியே 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
யேகோவா நிசியே 

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

10
யேகோவா ரஃப்பா 
சுகம் தரும் தெய்வம் 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
யேகோவா நிசியே 

சுகம் தரும் தெய்வம் 
யேகோவா ரஃப்பா
சுகம் தரும் தெய்வம் 
யேகோவா ரஃப்பா

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி / Adhikaalai Sthothira Bali / Athi Kaalai Sthothira Pali | S. J. Berchmans

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி / Adhikaalai Sthothira Bali / Athi Kaalai Sthothira Pali | Purnima | S. J. Berchmans

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி / Adhikaalai Sthothira Bali / Athi Kaalai Sthothira Pali | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!