அபிஷேகம் என் தலைமேலே / Abishegam En Thalaimelae / Abishegam Yen Thalai Melae / Abishegam En Thalaimele

அபிஷேகம் என் தலைமேலே / Abishegam En Thalaimelae / Abishegam Yen Thalai Melae / Abishegam En Thalaimele

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும்
முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும்

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

1
இதயங்கள் நொறுக்கப்பட்டோர்
ஏராளம் ஏராளம்
இதயங்கள் நொறுக்கப்பட்டோர்
ஏராளம் ஏராளம்

காயம் கட்டுவேன் தேசமெங்கும்
இயேசுவின் நாமத்தினால்
காயம் கட்டுவேன் தேசமெங்கும்
இயேசுவின் நாமத்தினால்

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

2
சிறையிலுள்ளோர் ஆயிரங்கள்
விடுதலை பெறணுமே
சிறையிலுள்ளோர் ஆயிரங்கள்
விடுதலை பெறணுமே

கட்டவிழ்க்கணும் கட்டவிழ்க்கணும்
கட்டுக்களை உடைக்கணும்
கட்டவிழ்க்கணும் கட்டவிழ்க்கணும்
கட்டுக்களை உடைக்கணும்

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

3
துதியின் உடை போர்த்தணுமே
ஒடுங்கின ஜனத்திற்கு
துதியின் உடை போர்த்தணுமே
ஒடுங்கின ஜனத்திற்கு

துயரத்திற்குப் பதிலாக
ஆனந்த தைலம் வேண்டுமே
துயரத்திற்குப் பதிலாக
ஆனந்த தைலம் வேண்டுமே

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும்
முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும்

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!