ஆவியை மலைபோலே ஊற்றும் / Aaviyai Malaipolae Ootrum

ஆவியை மலைபோலே ஊற்றும் / Aaviyai Malaipolae Ootrum

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

பாவிக்காய் ஜீவனைவிட்ட கிறிஸ்தே
பரிந்து நீர் பேசியே இறங்கிடச் செய்யும்

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

1
அன்பினால் ஜீவனை விட்டீர் ஆவி
அருள் மாரி பொழியவே பரலோகஞ் சென்றீர்
இன்பப் பெருக்கிலே பொங்கி மகிழ
ஏராளமான ஜனங்களைச் சேரும்

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

2
சிதறுண்டலைகிற ஆட்டைப் பின்னும்
தேடிப் பிடித்து நீர் தூக்கிச் சுமந்து
பதறாதே நான்தான் உன் நல் மேய்ப்பன் யேசு
பாக்கியரென்னும் நல் வாக்கையருளும்

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

3
காத்திருந்த பல பேரும் மனங்
கடினங்கொள்ளா முன்னே உம் பாதஞ் சேரும்
தோத்திரக் கீதங்கள் பாடிப் புகழ்ந்து
சுத்தலோகம் வரத் தூயாவி ஊற்றும்

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

4
தோத்திரக் கீதங்கள் பாடி எங்கும்
சுவிஷேச ஜெயத்தையே நிதம் நிதம் தேடிப்
பாத்திரராக அநேகரெழும்பப்
பரிசுத்த ஆவியின் அருள்மாரி ஊற்றும்

ஆவியை மழைபோலே யூற்றும் பல
ஆடுகளை யேசு மந்தையிற் கூட்டும்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!