ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி / Aaththumaave Unnai Jodi / Aathumaave Unnai Jodi / Aaththumave Unnai Jodi / Aathumave Unnai Jodi

ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி / Aaththumaave Unnai Jodi / Aathumaave Unnai Jodi / Aaththumave Unnai Jodi / Aathumave Unnai Jodi

1   
ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி
தோஷம் யாவையும் விடு
மீட்பரண்டை சேர ஓடி
நன்றாய் ஜாக்கிரதைப்படு
கர்த்தர் உன்னை
பந்திக்கு அழைக்கிறார்

2   
இந்தப் போஜனத்தின் மேலே
வாஞ்சையாய் இருக்கிறேன்
உம்மையே இம்மானுவேலே
பக்தியாய் உட்கொள்ளுவேன்
தேவரீரே
ஜீவ அப்பமானவர்

3   
மாசில்லாத ரத்தத்தாலே
என்னை அன்பாய் ரட்சித்தீர்
அதை நீர் இரக்கத்தாலே
எனக்கென்றும் ஈகிறீர்
இந்தப் பானம்
என்னை நித்தம் காக்கவே

4   
உம்முடைய சாவின் லாபம்
மாட்சிமை மிகுந்தது
என்னிடத்திலுள்ள சாபம்
உம்மால்தானே நீங்கிற்று
அப்பமாக
உம்மை நான் அருந்தவே

ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி / Aaththumaave Unnai Jodi / Aathumaave Unnai Jodi / Aaththumave Unnai Jodi / Aathumave Unnai Jodi | CSI Holy Trinity Cathedral Choir, CSI Holy Trinity Cathedral Church, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

1 Comment on "ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி / Aaththumaave Unnai Jodi / Aathumaave Unnai Jodi / Aaththumave Unnai Jodi / Aathumave Unnai Jodi"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!