ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் | Aarparipom Aarparipom / Aarparippom Aarparippom

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் | Aarparipom Aarparipom / Aarparippom Aarparippom

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்
ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்
எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்

இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ
இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

1
துதிக்கும் நமக்கோ தோல்வியில்லை
வெற்றி நிச்சயமே
துதிக்கும் நமக்கோ தோல்வியில்லை
வெற்றி நிச்சயமே

பலங்கொண்டு திடமனதாயிருப்போமே
இந்த பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே
பலங்கொண்டு திடமனதாயிருப்போமே
இந்த பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே

இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ

எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

2
கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல
தடைகள் விலகிடுமே
கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல
தடைகள் விலகிடுமே

மாராவின் தண்ணீர்கள் மதுரமாகுமே
யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகிப்போகுமே
மாராவின் தண்ணீர்கள் மதுரமாகுமே
யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகிப்போகுமே

இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ

எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

3
மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும்
நமக்கு யுத்தமில்லை
மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும்
நமக்கு யுத்தமில்லை

சர்வ வல்லவரின் ஆயுதத்தை ஏந்திடுவோமே
சாத்தானின் ராஜ்ஜியத்தை அழித்திடுவோமே
சர்வ வல்லவரின் ஆயுதத்தை ஏந்திடுவோமே
சாத்தானின் ராஜ்ஜியத்தை அழித்திடுவோமே

இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ

எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்
ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்
எக்காளம் ஊதி எரிக்கோவை பிடிப்போம்
ஆரவார துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்

இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ
இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ
யோசுவாவின் காலமல்லோ

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்
ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் அலங்கம்
இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் | Aarparipom Aarparipom / Aarparippom Aarparippom | T. G. Sekar / Appa Madiyilae Ministry, Kalayarkoil, Sivaganga, Tamil Nadu, India

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் | Aarparipom Aarparipom / Aarparippom Aarparippom | T. G. Sekar / Appa Madiyilae Ministry, Kalayarkoil, Sivaganga, Tamil Nadu, India

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் | Aarparipom Aarparipom / Aarparippom Aarparippom | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | T. G. Sekar / Appa Madiyilae Ministry, Kalayarkoil, Sivaganga, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!