ஆராதனைக்குரியவரே | Aaradhanai Kuriyavarae / Aaradhanai Kuriyavare

ஆராதனைக்குரியவரே | Aaradhanai Kuriyavarae / Aaradhanai Kuriyavare

ஆராதனைக்குரியவரே | Aaradhanai Kuriyavarae / Aaradhanai Kuriyavare / Aaraadhanai Kuriyavarae / Aaraadhanai Kuriyavare / Aarathanai Kuriyavarae / Aarathanai Kuriyavare / Aaraathanai Kuriyavarae / Aaraathanai Kuriyavare

எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே
எங்கள் ஆராதனை நாயகரே
எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே
எங்கள் ஆராதனை நாயகரே

துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரரே
புகழும் ஸ்தோத்திரம் உமக்குத்தானே
துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரரே
புகழும் ஸ்தோத்திரம் உமக்குத்தானே

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை

1
தூரம் சென்ற பாவி என்னை
தேடி வந்தீரே
மார்போடு சேர்த்தணைத்து உம்
பிள்ளையாக்கினீர்

தூரம் சென்ற பாவி என்னை
தேடி வந்தீரே
மார்போடு சேர்த்தணைத்து உம்
பிள்ளையாக்கினீர்

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை எங்கள்
முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை

2
சோர்ந்து போன நேரங்களெல்லாம்
பெலன் தந்தீரே
சத்துவத்தை அளித்து
என்னை பெருகப்பண்ணினீர்

சோர்ந்து போன நேரங்களெல்லாம்
பெலன் தந்தீரே
சத்துவத்தை அளித்து
என்னை பெருகப்பண்ணினீர்

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை எங்கள்
முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை

3
ஊழியத்தின் பாதையிலே
எத்தனை சோதனை
வந்த போதும் கைவிடாமல்
தாங்கி நடத்தினீர்

ஊழியத்தின் பாதையிலே
எத்தனை நிந்தனை
வந்த போதும் கைவிடாமல்
தாங்கி நடத்தினீர்

எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே
எங்கள் ஆராதனை நாயகரே
எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே
எங்கள் ஆராதனை நாயகரே

துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரரே
புகழும் ஸ்தோத்திரம் உமக்குத்தானே
துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரரே
புகழும் ஸ்தோத்திரம் உமக்குத்தானே

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை எங்கள்
முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு ஆராதனை
முழு பெலத்தோடு உமக்கு ஆராதனை

ஆராதனைக்குரியவரே | Aaradhanai Kuriyavarae / Aaradhanai Kuriyavare / Aaraadhanai Kuriyavarae / Aaraadhanai Kuriyavare / Aarathanai Kuriyavarae / Aarathanai Kuriyavare / Aaraathanai Kuriyavarae / Aaraathanai Kuriyavare | S. Ebenezer, Asborn Sam, Samuel Jacob | Vicky Gideon | Samuel Jacob

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!