ஆராதனை ஆராதனை | Aaraathanai / Aaraadhanai

ஆராதனை ஆராதனை | Aaraathanai / Aaraadhanai

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

1
தாயின் கருவில் கண்டவரே
தாங்கி சுமக்கும் சுமை தாங்கியே
தாயின் கருவில் கண்டவரே
தாங்கி சுமக்கும் சுமை தாங்கியே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

2
எனக்காக யாவையும் செய்பவரே
உண்மையை காக்கும் உத்தமரே
எனக்காக யாவையும் செய்பவரே
உண்மையை காக்கும் உத்தமரே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

3
நன்மையால் நிரப்பும் நல்லவரே
கிருபை பொழியும் விண்மேகமே
நன்மையால் நிரப்பும் நல்லவரே
கிருபை பொழியும் விண்மேகமே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

4
பறந்து காக்கும் காவலரே
சிறகால் மூடும் உன்னதரே
பறந்து காக்கும் காவலரே
சிறகால் மூடும் உன்னதரே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

5
பாவங்கள் போக்கும் பரிசுத்தரே
நோய்களை நீக்கும் பரிகாரியே
பாவங்கள் போக்கும் பரிசுத்தரே
நோய்களை நீக்கும் பரிகாரியே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

6
ஊற்றாய் பொங்கும் ஆறுதலே
அரவணைக்கும் தாய் உள்ளமே
ஊற்றாய் பொங்கும் ஆறுதலே
அரவணைக்கும் தாய் உள்ளமே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே
என் அன்பரே என் நேசரே உமக்கே

ஆராதனை ஆராதனை | Aaraathanai / Aaraadhanai | MELVIN MANESH | ANDERSON

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!