ஆராய்ந்து முடியாத / Aaraaindhu Mudiyaadha / Aaraainthu Mudiyaatha / Araindhu Mudiyadha / Arainthu Mudiyatha

ஆராய்ந்து முடியாத / Aaraaindhu Mudiyaadha / Aaraainthu Mudiyaatha / Araindhu Mudiyadha / Arainthu Mudiyatha

ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியம்
எண்ணி முடியாத அதிசயம்
ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியம்
எண்ணி முடியாத அதிசயம்

இதுவரை பார்க்காத அற்புதம்
சிந்தைக்கு எட்டாத ஆச்சரியம்
இதுவரை பார்க்காத அற்புதம்
சிந்தைக்கு எட்டாத ஆச்சரியம்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

1
அதிசயத்தைக் கண்கள் காணச் செய்வார்
தீராத வியாதிகளை சொஸ்தமாக்குவார்
அதிசயத்தைக் கண்கள் காணச் செய்வார்
தீராத வியாதிகளை சொஸ்தமாக்குவார்

நம்முடைய நோய்களை சுமந்து கொண்டார்
நம்முடைய நோய்களை சுமந்து கொண்டார்
அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக்குவார்
அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக்குவார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

2
நமக்காக யுத்தத்தை செய்திடுவார்
கெர்ஜிக்கும் சத்துருவைத் துரத்திடுவார்
நமக்காக யுத்தத்தை செய்திடுவார்
கெர்ஜிக்கும் சத்துருவைத் துரத்திடுவார்

சுதந்திரத்தை நிலை நாட்டிடுவார்
சுதந்திரத்தை நிலை நாட்டிடுவார்
ராஜா வீட்டு பிள்ளையாய் வாழ வைப்பார்
ராஜா வீட்டு பிள்ளையாய் வாழ வைப்பார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

3
தளர்ந்த கைகளைத் திடப்படுத்திடுவார்
தள்ளாடும் முழங்காலைப் பெலப்படுத்திடுவார்
தளர்ந்த கைகளைத் திடப்படுத்திடுவார்
தள்ளாடும் முழங்காலைப் பெலப்படுத்திடுவார்

பெலவீனத்தில் பெலன் தந்திடுவார்
பெலவீனத்தில் பெலன் தந்திடுவார்
புது பெலன் உன்னக்குள் தோன்றச் செய்வார்
புது பெலன் உன்னக்குள் தோன்றச் செய்வார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

இன்றே இன்றே செய்கின்றார்
தம் மகிமையை விளங்கச் செய்கின்றார்
இன்றே இன்றே செய்திடுவார்
நம் விசுவாசம் பெருகச் செய்துடுவார்

ஆராய்ந்து முடியாத / Aaraaindhu Mudiyaadha / Aaraainthu Mudiyaatha / Araindhu Mudiyadha / Arainthu Mudiyatha | Philip Jeyaraj | Joel Santhose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!