ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை / Aaraadhanai Umakku Aaaraadhanai / Aaradhanai Umakku Aaaradhanai / Aaraathanai Umakku Aaaraathanai / Aarathanai Umakku Aaarathanai

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை / Aaraadhanai Umakku Aaaraadhanai / Aaradhanai Umakku Aaaradhanai / Aaraathanai Umakku Aaaraathanai / Aarathanai Umakku Aaarathanai

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்

யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே
யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்

1
நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளிலே
உன்னை நடத்துகின்ற உன் தேவனாகிய கர்த்தர்
நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளிலே
உன்னை நடத்துகின்ற உன் தேவனாகிய கர்த்தர்

பாதைகளை உனக்காய் செவ்வையாக்குவார்
வழிகளை உனக்காய் திறந்திடுவார்
பாதைகளை உனக்காய் செவ்வையாக்குவார்
வழிகளை உனக்காய் திறந்திடுவார்

யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே
யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்

2
உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடி
உன்னை தாங்குகின்ற உன்தேவனாகிய கர்த்தர்
உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடி
உன்னை தாங்குகின்ற உன்தேவனாகிய கர்த்தர்

வனாந்தர வழிகளின் தண்ணீரையும்
அவாந்த வெளிகளில் ஆறுகளையும்
வனாந்தர வழிகளின் தண்ணீரையும்
அவாந்த வெளிகளில் ஆறுகளையும்

யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே
யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்

3
கர்த்தர் நித்தம் உன்னை நடத்திடுவார்
மகா வறட்சி காலங்களிலும்
கர்த்தர் நித்தம் உன்னை நடத்திடுவார்
மகா வறட்சி காலங்களிலும்

நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தையும்
வற்றாத நீரூற்றாய் நீ இருப்பாய்
நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தையும்
வற்றாத நீரூற்றாய் நீ இருப்பாய்

யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே
யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூவா
யெகோவா ராஃபாவே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்போம்

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை / Aaraadhanai Umakku Aaaraadhanai / Aaradhanai Umakku Aaaradhanai / Aaraathanai Umakku Aaaraathanai / Aarathanai Umakku Aaarathanai | Eamima Kavaskar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!