ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை / Aaraadhanai Aaraadhanai Thuthi Aaraadhanai Aaraadhanai / Aaradhanai Aaradhanai Thuthi Aaradhanai Aaradhanai

ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை / Aaraadhanai Aaraadhanai Thuthi Aaraadhanai Aaraadhanai / Aaradhanai Aaradhanai Thuthi Aaradhanai Aaradhanai

ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை / Aaraadhanai Aaraadhanai Thuthi Aaraadhanai Aaraadhanai / Aaradhanai Aaradhanai Thuthi Aaradhanai Aaradhanai / Aradhanai Aradhanai Thuthi Aradhanai Aradhanai / Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai Aarathanai

ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை


காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கே
காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கே1
தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை 

துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை
தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை

துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை


வான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை 

வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை
வான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை

வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை

ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை


காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கே
காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கே2
ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை 

ஜீவ தண்ணிரே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை

ஜீவ தண்ணிரே உமக்கு ஆராதனை


மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை

மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை 

மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை

ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை துதி 

ஆராதனை ஆராதனை


காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கே
காலயிலும் மாலையிலும் 

ஆராதனை அப்பாவுக்கேSitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!