ஆண்டவர் படைத்த / Aandavar Padaiththa / Aandavar Padaitha / Andavar Padaitha

ஆண்டவர் படைத்த / Aandavar Padaiththa / Aandavar Padaitha / Andavar Padaitha

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்
ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு
அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

1
எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர்
என் பக்கம் இருக்கிறார்
எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர்
என் பக்கம் இருக்கிறார்

உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக
என்ன செய்ய முடியும்
உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக
என்ன செய்ய முடியும்

தோல்வி இல்லை எனக்கு
வெற்றி பவனி செல்வேன்
தோல்வி இல்லை நமக்கு
வெற்றி பவனி செல்வோம்

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு
அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு

2
எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும்
எனது மீட்புமானார்
எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும்
எனது மீட்புமானார்

நீதிமான்களின் கூடாரத்தில்
வெற்றி குரல் ஒலிக்கட்டும்
நீதிமான்களின் சபைகளிலே
வெற்றி குரல் ஒலிக்கட்டும்

தோல்வி இல்லை எனக்கு
வெற்றி பவனி செல்வேன்
தோல்வி இல்லை நமக்கு
வெற்றி பவனி செல்வோம்

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு
அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு

3
தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும்
மூலைக்கல் ஆயிற்று
தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும்
மூலைக்கல் ஆயிற்று

கர்த்தர் செயல் இது அதிசயம் இது
கைத்தட்டிப் பாடுங்களேன்
கர்த்தர் செயல் இது அதிசயம் இது
கைத்தட்டிப் பாடுங்களேன்

தோல்வி இல்லை எனக்கு
வெற்றி பவனி செல்வேன்
தோல்வி இல்லை நமக்கு
வெற்றி பவனி செல்வோம்

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு
அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு

4
என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு
என்று பறைசாற்றுவேன்
என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு
என்று பறைசாற்றுவேன்

துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன்
துணையாய் வந்தீரையா
துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன்
துணையாய் வந்தீரையா
தோல்வி இல்லை எனக்கு
வெற்றி பவனி செல்வேன்
தோல்வி இல்லை நமக்கு
வெற்றி பவனி செல்வோம்

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
இன்று அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு
அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை
அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு

ஆண்டவர் படைத்த / Aandavar Padaiththa / Aandavar Padaitha / Andavar Padaitha | SJ Berchmans

ஆண்டவர் படைத்த | Aandavar Padaitha | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | SJ Berchmans

ஆண்டவர் படைத்த / Aandavar Padaiththa / Aandavar Padaitha / Andavar Padaitha | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | SJ Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!