ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன்
ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன்

நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும்
நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார்
நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும்
நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார்

ஆனந்தமாய்

1
சேற்றினின்றென்னைத் தூக்கியெடுத்து
மாற்றி உள்ளம் புதிதாக்கினாரே
சேற்றினின்றென்னைத் தூக்கியெடுத்து
மாற்றி உள்ளம் புதிதாக்கினாரே

கல்லான என் உள்ளம் உருக்கின கல்வாரியை
கண்டு நன்றியுடன் பாடிடுவேன்
கல்லான என் உள்ளம் உருக்கின கல்வாரியை
கண்டு நன்றியுடன் பாடிடுவேன்

ஆனந்தமாய்

2
வாலிப நாளில் இயேசுவைக் கண்டேன்
வாஞ்சையுடன் என்னைத் தேடிவந்தார்
வாலிப நாளில் இயேசுவைக் கண்டேன்
வாஞ்சையுடன் என்னைத் தேடிவந்தார்

எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார்
இயேசுவின் அன்பை நான் என் சொல்லுவேன்
எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார்
இயேசுவின் அன்பை நான் என் சொல்லுவேன்

ஆனந்தமாய்

3
கர்த்தரின் சித்தம் செய்திட நித்தம்
தத்தம் செய்தே என்னை அர்ப்பணித்தேன்
கர்த்தரின் சித்தம் செய்திட நித்தம்
தத்தம் செய்தே என்னை அர்ப்பணித்தேன்

இயேசு அல்லா ஆசை இப்பூவில் வேறே இல்லை
என்றும் எனக்கவர் ஆதரவே
இயேசு அல்லா ஆசை இப்பூவில் வேறே இல்லை
என்றும் எனக்கவர் ஆதரவே

ஆனந்தமாய்

4
உம்மைப் பின்சென்று ஊழியம் செய்து
உம் பாதம் சேர்ந்திட வாஞ்சிக்கிறேன்
உம்மைப் பின்சென்று ஊழியம் செய்து
உம் பாதம் சேர்ந்திட வாஞ்சிக்கிறேன்

தாரும் தேவா ஏழைக்கு மாறாத உம்கிருபை
கண்பாரும் என்றும் நான் உம் அடிமை
தாரும் தேவா ஏழைக்கு மாறாத உம்கிருபை
கண்பாரும் என்றும் நான் உம் அடிமை

ஆனந்தமாய்

5
தேற்றிடுதே உம் வாக்குகள் என்னை
ஆற்றிடுதே உந்தண் சமூகமே
தேற்றிடுதே உம் வாக்குகள் என்னை
ஆற்றிடுதே உந்தண் சமூகமே

பெலத்தின் மேல் பெலனடைந்து நான் சேருவேன்
பேரின்ப சீயோனில் வாழ்ந்திடுவேன்

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன்
ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன்

நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும்
நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார்
நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும்
நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார்

ஆனந்தமாய்

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Saraj Navaroji

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Jollee Abraham

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Daniel Davidson | Sarah Navaroji

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Gershom Samuel | Sarah Navaroji

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | D. Augustine Jebakumar / Gospel Echoing Missionary Society Bihar (GEMS Bihar), Bihar, India | M. Alwyn | Sarah Navaroji

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Rajaiah / Apostolic Christian Assembly (ACA) Divine Ministry), Vyasarpadi, Chennai, Tamil Nadu, India| Sarah Navaroji

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் / Aanandhamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aananthamaai Inba Kaanaan Yegiduven / Aanandhamaai Inba Kanaan Egiduven / Aananthamaai Inba Kanaan Egiduven / Aanandhamai Inba Kaanan Yegiduven / Aananthamai Inba Kaanan Yegiduven / Aanandhamai Inba Kanan Egiduven / Aananthamai Inba Kanan Egiduven | Isaac Livingstone | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!