ஆ இயேசுவே உம்மாலே / Aa Yesuve Ummaale / Aa Yesuve Ummale

ஆ இயேசுவே உம்மாலே / Aa Yesuve Ummaale / Aa Yesuve Ummale

1           
ஆ இயேசுவே உம்மாலே
நான் மீட்கப்பட்டவன்
உம் திவ்விய ரத்தத்தாலே
நான் சுத்தமானவன்
மிகுந்த கஸ்தியாலே
என் தோஷத்தைத் தீர்த்தீர்
உமது சாவினாலே
நீர் என்னை ரட்சித்தீர்

2   
நான் உம்மால் என்றும் வாழ
இப்பந்தியில் நீரே
என் ஆவிக்கேற்றதான
அமிர்தம் தந்தீரே
உம் ஆசீர்வாதம் ஈந்து
என் பாவம் மன்னியும்
அன்போடு என்னைச் சேர்த்து
தயாளம் காண்பியும்

3   
நீர் இன்னும் என்னில் காணும்
பொல்லாங்கு யாவையும்
அகற்றிப்போட வாரும்
என் நெஞ்சில் தங்கிடும்
நான் உம்மைப் பற்றிக்கொள்ள
கருணை புரியும்
மிகுந்த தாழ்மையுள்ள
சித்தம் கடாக்ஷியும்

4   
நல் மீட்பரே உம்மோடு
நான் ஐக்கியமாகவும்
நாடோறும் வாஞ்சையோடு
உம்மில் நிலைக்கவும்
மிகுந்த அன்பினாலே
துணை செய்தருளும்
தெய்வீக அப்பத்தாலே
நீர் என்னைப் போஷியும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!