ஆ எத்தனை நன்றாக / Aa Eththanai Nandraaga / Aa Ethanai Nandraaga / Aa Eththanai Nandraga / Aa Ethanai Nandraga

ஆ எத்தனை நன்றாக / Aa Eththanai Nandraaga / Aa Ethanai Nandraaga / Aa Eththanai Nandraga / Aa Ethanai Nandraga

1    
ஆ எத்தனை நன்றாக
நீர் தேற்றினீர் என் இயேசுவே
நீர் உம்மைத்தான் ஊணாக
இப்போதெனக்குத் தந்தீரே
இத்தால் அடியேனுக்கு
நீர் செய்த கிருபை
நீர் என்னை மீட்டதற்கு
எனக்கு முத்திரை
மகா அருமையான
இவ்வன்பு யாவுக்கும்
உமக்கனந்தமான
துதி உண்டாகவும்

2    
இத்தயவை நினைத்து
நான் என்றும் உமக்கென்னுட
இதயத்தைப் படைத்து
சன்மார்க்கமாயிருக்கிற
நடக்கையாய் நடந்து
நீர் காட்டும் பாதையில்
உம்மைப் பின்சென்றுவந்து
மெய் விசுவாசத்தில்
எப்போரிலும் நிலைக்க
அடுத்தவரையும்
அன்பால் அரவணைக்க
இதென்னை ஏவவும்

3    
நீர் இந்த மா உயர்ந்த
அதிசய சிநேகமாய்
உம்மை எனக்குத் தந்த
படியினாலே உண்மையாய்
அடியேன் என்னிலுள்ள
இருதயத்தையும்
யாவற்றையும் அன்புள்ள
கர்த்தாவே உமக்கும்
தந்தேன்; ஆ உம்மில் நானும்
இனி என்றென்றைக்கும்
இருக்கவும் நீர் தாமும்
என்னில் இருக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!