நீ ஆயத்தமா | Nee Aayathama / Nee Aayathamaa / Nee Aayaththama / Nee Aayaththamaa

நீ ஆயத்தமா | Nee Aayathama / Nee Aayathamaa / Nee Aayaththama / Nee Aayaththamaa

அவர் இப்போது வந்தால் நீ ஆயத்தமா
அவர் கர்த்தரென்று நீயும் அறிவாயோ
அவரை இரட்சகராக நீயும் ஏற்றுக்கொண்டால்
இராஜாவோடு என்றென்றும் வாழுவோம்

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

இமைப்பொழுதில் இயேசு மீண்டுமாக வருகிறார்
இராப்பொழுதில் திருடனைப் போல அவர் வருகிறார்
வானமீதில் அவரை மகிமையிலே சந்திப்போம்
மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருகிறார்

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

நீ ஆயத்தமா | Nee Aayathama / Nee Aayathamaa / Nee Aayaththama / Nee Aayaththamaa | Samuel Prince, Beryl Christy, Nithya, David Michael, Sathya, Helen, Christina, Jeremiah, Peter, Godwin, Kingsly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!